16. apr, 2015

Oslos skole-modell under press

Christian W. Beck

Innlegg Aftenposten 16/4 2015

Det har de siste dagene vært fire reportasjer i Aftenposten om at Oslo-skolen er best i landet (og kanskje i hele verden, ifølge Kristin Clemet, Aftenposten 12/4). Men korrigert for fritak og foreldrenes sosiale bakgrunn er forskjellen mellom Oslo og hele landet på nasjonale prøver (np) svært liten. Da svekkes argumentasjonen om den gode Oslo-skolen på en alvorlig måte. Forskningen referert i Aftenposten (12/4), kan suppleres med følgende:

Grov og forenklet beregning: På np i matte for 5. års-trinn 2014 er landsgjennomsnittet  49.6 poeng. Oslo oppnår 52.5 poeng. (Udir og Aftenposten). Forskjellen er da 2.9 poeng. Når Oslo har dobbelt så mye fritak som hele landet, er dette ca 3 % av alle de aktuelle elevene i Oslo på  5. års-trinnet (Udir).

La oss si at disse ville skåret dårlig (f eks 20 p) på np. Hadde disse blitt telt med, hadde forskjellen mellom Oslo og landet i matte  på 5. års-trinn blitt ca 0.9 poeng mindre.

Dette kommer så i tillegg til forskjellen forklart av foreldres sosiale bakgrunn. Her kan man også gjøre et grovt overslag. Oslo har ca 14 % flere med høyere utdanning enn hele landet (SSB). Man kan anta at denne forskjellen også gjelder for foreldre til elevene på 5. års-trinn. La oss si disse skårer bra, 60 p. Det vil da forklare 1.4 poeng av forskjellen mellom Oslo og hele landet. Summen av forskjell forklart av fritak og sosial bakgrunn blir da: 0.9 + 1.4 = 2.3. Da er 2,3 poeng av forskjellen på 2.9 poeng mellom Oslo og hele landet, forklart, ca 80 %. 

De siste 20 prosentene er det ingen som kan gi noen forklaring på, utover synsing, heller ikke forskerne Aftenposten refererer til (12/4). Konklusjon: Det blir lite igjen til Oslo-modellens positive effekt. Resten blir enda mindre når man sammenligner Oslo med Bærum, som har omtrent samme befolkningsgrunnlag som Oslo og får minst like gode resultater på np, men med en ”Bærums-modell” som er en helt annen enn ”Oslo-modellen”. Oslo-modellen er under press. Rakner den?