22. jun, 2015

Får vi en friskole-boom?

                                       Christian W. Beck

Norge har fått en ny friskolelov, som erstatter dagens privatskole lov. Det ligger an til mer positiv og romslig behandling av idealistiske og faglige motiverte alternativer og utfordringer til den offentlig grunnskole. Det positive ligger i ordet "fri". Friskolene er frie og offentlige, ikke privatøkonomiske og statlige. Vil disse skolene bli et verksted for framtidas utdanning? Det er avgjørende hvordan loven blir praktisert.

 Hvor i landet vil en ny vekst i frie grunnskoler kunne komme og hva slags skoler blir dette?  Veksten i hjemmeundervisning ser ut til å trekke inn  fra bygda til byene og domineres i større grad av en den nye ”grønne” middelklasse.  Vil vi se en lignende utvikling også for friskolene?  Tallene i tabellen under kan gi oss noen holdepunkter.

Tabell:  Antall elever i private grunnskoler etter fylke (SSB, elevar i grunnskolen 2014)

Region

Antall  elever i private grunnskoler 2014

Vekst 2010-2014 (%)

Antall elever i privatskoler, av alle elever 2014 (%)

Landet

20316

26

3.3

Telemark

792

241

4.0

Østfold

776

151

2.2

Akershus

2443

17

3.1

Buskerud

595

18

1.7

Hedmark

618

4

3.1

Oslo

2982

3.5

4.7

Oppland

405

2.5

1,8

Sør-Tr

1179

10

3.3

Hordaland

2456

26

3.9

Sogn og Fj

85

77

0.6

Aust-Agder

598

58

4.1

Nordland

641

67

2.2

Finnmark

184

27

2.0

Troms

639

48

3.3

Nord-Tr

546

9

3.2

Møre & R

825

43

2.5

Rogaland

893

319

1.5

Vest-Agder

959

17

4.1

Vestfold

1247

20

6.2

Samlet for landet er det 26 % flere  elever i private grunnskoler i 2014 enn 2010. Ingen fylker har færre privatskole-elever i 2014 enn i 2010. Veksten er ulikt fordelt.

De fem fylkene med flest elever i private grunnskoler er: 1) Vestfold 2) Oslo 3) Aust-Agder 3) Vest-Agder  5) Telemark.

 De fem fylkene med færrest elever i private skoler er: 1) Sogn& Fj (færrest), 2) Rogaland, 3) Buskerud 4) Oppland og 5) Finnmark.

 Hvilke fem fylker har så hatt størst økning i antallet elever i private skoler: 1) Rogaland 2) Telemark 3) Østfold 4) Sogn & Fj og 5) Nordland.

 Veksten i friskoler ser i liten grad og være avhengig av om  det allerede er mange privatskoler, f eks kristne privatskoler, i fylket. Veksten ser heller ikke til å ha noe mønster: by kontra bygd. Man kan se en tendens til at fylker med mange små kommuner (og mange små skoler): Østfold, Rogaland, Sogn og Fj. Nordland og Telemark har meget stor vekst i privatskoler 2010-2014. Mye av dette kan være skolenedlegging som følges av oppretting av montessoriskoler. Er dette også et signal om at folk foretrekker små grunnskoler?

 I en undersøkelse om foreldremeninger om skolen (Beck 2009), (Beck &Vestre 2008) kom det fram to tydelige friskole-vennlige grupper:

  1. Liberale velutdannete middelklasseforeldre i byene
  2. Kristne foreldre i distriktene

Det har siden 2000 vært en sterk vekst.  (ca 40 nye )  private montessoriskoler, bare noen få nye kristne privatskoler og enda færre steinerskoler. Dette kan være et signal for framtidas grunnskole. Fundamentalisme både når det gjelder livssyn og pedagogikk hemmer læring og kunnskapstilegnelse

 Kunnskapsendringer skjer fort. Kunnskapen rettet inn mot det som lettest kan testes og kontrolleres, blir for snever, treg og får feil fokus. Kunnskapen må ikke være dogmatisk. Vil nye friskoler sammen med hjemmeundervisning kunne være et verksted  for framtidas grunnskoleopplæring? Kan vi da snakke om en ny ”grønn pedagogikk”, med følgende grunntrekk?:

1) Læring er vevd inn i utvikling og bruk av kunnskap.

2) Små selvstyrte og frivillige skoler, åpne mot  framtida, den globale verden, familien og lokalsamfunnet.

3) Læringen er elevens. Undervisning er bare å foretrekke når den er ”sweet, sharp and short” .

4) Læring trenger både verdi- og sosiale- fellesskap, men disse må være små og styrt nedenfra, fra grasrota  

 

Kilder:

Beck, C.W.  (2009) Hypersosialisering. Vallset. Oplandske bokforlag

Beck, C. W. og Vestre, S.E. (2008). Foreldremeninger om skolen. Oslo. Didakta Norsk forlag

SSB, elevar i grunnskolen 2014