25. nov, 2015

Ny spørre-undersøkelse om hjemmeundervisning (2)

CHRISTIAN W. BECK

En spørre-undersøkelse om hjemmeundervisning - både for de som gir hjemmeundervisning, har gitt og de som tenker på å gi (sett kryss (X) bak ønsket svar-alternativ)

Hvilket landkommer du fra?   Norge......   Sverige.....  Annet (hvilket).........

Hvor er du bosatt nå? ..........

 

Egen (mulig) hjemmeundervisning,

 •   Gir hjemmeundervisning nå
 •   Tenker på å gi hjemmeundervisning
 •   Har gitt hjemmeundervisning før
 •   Annet

HVor mange barn gir du(dere) hjemmeundervisning?

 •   Ett
 •   To eller flere
 •   annet

Hvor lenge har du (dere) drevet med hjemmeundervisning?

 •   Ett år eller mindre
 •   Mer enn ett år
 •   Tenker på å starte med hjemmeundervisning
 •   Annet

Hvor bor dere?

 •   I bylignende strøk
 •   På landet
 •   Annet

  

Hvor mange timer bruker du(dere) på a) skolefag-aktig-læring og på b) annen læring på en vanlig hverdag?

 

 • a)  
 • b)  

Hvorfor begynte dere med hjemmeundervisning: A) vi vil drive med unschooling  B) andre pedagogiske grunner  C) livssynsgrunner  D) sosiale problemer med skolen  E) For å få mer tid med barna  F) alternativ livsstil (grønn)  G) langt utenlandsopphold H) andre grunner.  Nummerer de viktigste grunnene (maksimum 3). Utfyll gjerne med egne ord

A)….  B)…..  C…..  D….  E….  F)….  G)……  H)…..

 

Har religion betydning for ditt valg av hjemmeundervisning? 

Ja .......       Litt.......      Nei........

 

Hva mener du om tilsynet med hjemmeundervisning, som kommunen er pliktig til å ha? Kryss gjerne av på flere alternativer

 •   Vårt tilsyn fungerer bra
 •   Vårt tilsyn fungerer dårlig
 •   Er i mot tilsyn
 •   Testing i grunnleggende fag, noen ganger i gunnskoleopplæringen, er bedre enn tilsyn
 •   Tilsyn burde i større grad være veiledning
 •   Annet

Hvordan er ditt(deres) forhold til kommunen?

 •   Bra
 •   Både- og
 •   Dårlig
 •   Annet

Har du(dere) blitt anmeldt til barnevernet i tiden dere har drevet med hjemmeundervisning?

 •   Nei...  Ja...  Hvis Ja:
 •   Bekymringsmelding sendt til barnevernet pga hjemmeundervisningen
 •   Bekymringsmelding sendt til barnevernet av andre grunner
 •   Barnevernssak henlagt
 •  Har pågående sak med barnevernet
 •   Annet

Hvor fornøyd er du(dere) med egen hjemmeundervisning?

 •   veldig fornøyd
 •   Middels fornøyd
 •   Lite fornøyd
 •   Annet

Får ditt(dine) barn den nødvendige læring i grunnleggende ferdigheter (Ko6)?

                              Ja        til en viss grad       nei

Lesing                    .....         ........              ......

Skriving                 ......         .......              .......

Matte                   ......          .......              .......

Engelsk               .......          .......              ........

Data/IKT             .......          ........             .......

Naturfag            ........          ........             ........

 

Følger dere fagopplegg fra Internet-skoler/programmer/opplegg?

Ja, en del  ........    Litt............     Nei.........

Hvis ja,en del/lit, har opplegget en religiøs aktør

Ja ..... Nei.........  Vet ikke .........

 

Hvor mye kontakt har du(dere) med andre hjemmeundervisere?

 •   Lite
 •   Noe
 •   Ganske mye
 •   Annet

Er du alene om hjemmeundervisningen (enslig forelder)?

 •   Nei
 •   Enslig mor
 •   Enslig far
 •   Minst en av foreldrene er ikke fra Norge/Sverge

 

Mors utdanning?

 •   Bare grunnskoleopplæring
 •   Noe eller fullført videregående opplæring
 •   Noe eller mer høyere utdanning

Fars utdanning?

 •   Bare grunnskoleopplæring
 •   Noe eller fullført videregående opplæring
 •   Noe eller mer høyere utdanning

Til slutt: Hva mener du egentlig om hjemmeundervisning... med egne ord?:

 

 

 

 

Dette er en anonym besvarelse.