10. aug, 2017

Fra montessori til globalisimo

Montessoribevegelsen i Norge går for tiden gjennom en dramatisk forandring, en globaliseringsprosess. Blir det i det hele tatt noe opprinnelig montessoripedagogikk igjen i montessoriskolene?

 Styret i Norsk Montessoriforbund (NMF) har nylig vedtatt at Waterpark Montessori, den institusjonen som gjennom to tiår har utdannet flest montessorilærere i Norge, nå må skaffe seg såkalt MACTE-akkreditering innen to år. Hvis ikke mister de Norsk Montessoriforbunds godkjenning for utdanning av montessorilærere.

Sakset fra NMFs nettside: ”Styret i NMF har vedtatt følgende (gjelder fra 1.juni 2017): ”Tillatelse til å bruke Læreplanen for Montessoriskolen blir kun gitt til nye skoler som kan dokumentere at minst 50% av undervisningspersonalet har montessoriutdanningen sin fra MACTE-godkjente utdanningsinstitusjoner, AMI-utdanning eller 60 stp formell videreutdanning i montessoripedagogikk.Hvis Waterpark Montessori ikke har oppnådd MACTE-godkjenning innen høsten 2019, vil NMF ikke lenger anerkjenne og godkjenne utdanning fra Waterpark.”

Hvem har gitt styret i NMF retten til å fatte slike vedtak? I hvert fall ikke landsmøtet i NMF. Etter hva jeg erfarer, er montessorilærere i Norge svært fornøyd med utdanningstilbudet hos Waterpark Montessori. AMI-utdanningen finnes ikke i Norge.

Andre vedtak i NMF-styret går i samme retning:

1. Nye montessoriskoler skal nå måtte søke NMF om tillatelse til å bruke montessorilæreplanen før de søker i Utdanningsdirektoratet. Denne læreplanen er utviklet av grasrota i montessoribevegelsen gjennom de siste to tiår på dugnadsbasis, innsats fra mange lærere, skolesøknader og innbetalte kontingentinntekter til NMF. NMF har hatt en koordinerende rolle for å lette prosessen med godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. Nå har styret i NMF tatt fullt eierskap til læreplanen, har en gatekeeper-funksjon og truer med å trekke skolenes tillatelse til å bruke planen, hvis skolene ikke gjør som styret ønsker. Montessoriskolene betaler 0.6 % av statstilskuddet inn til NMF for å få bruke planen. Det gir NMF rundt 3.5 millioner kroner i kassa hvert år. I følge styreprotokoller som har ligget ute på NMFs nettsider, men som de siste dagene er fjernet, har styret bevilget seg en rekke dyre utenlandsopphold og studieturer, blant annet har hele styret og de to ansatte vært på konferanse i Praha i sommer. Nestlederen i styret i NMF er allerede offisielt tilknyttet et MACTE-akkreditert montessorilærerinstitutt i Praha.

2. Nye montessoriskoler må nå sende sine ansatte på to ulike kurs hos NMF, som NMF-styret har bestemt at skal være obligatoriske. Dette kaller styret for ”kvalitetsutvikling”. Sakset fra NMFs nettside:Som et steg i kvalitetsutvikling vil NMF fra høsten 2017 innføre krav om obligatorisk opplæring for de som ønsker å starte opp en montessoriskole.”De nystartede skolene må selv betale for reise og opphold, i tillegg til kursavgiftene til NMF.Spørsmålet er: Sitter NMF-styret eller de to ansatte på Oslo-kontoret på noen form for sertifiseringskompetanse?

Styret i NMF tilriver seg en nærmest enerådende makt og kontroll over montessoriskolene, som betaler til forbundet i dyre dommer for tjenester de selv har utviklet.

MACTE-byrået drives tett opp til det amerikanske montessoriforbundet, AMS. Den offisielle hensikten er internasjonal sertifisering av montessorilærere og heving av kvaliteten i montessoriutdanningen. ”MACTE” er blitt nærmest et mantra, men det fremstår som svært uklart hva det egentlig er. Styret i NMF arbeider aktivt for at også Utdanningsdirektoratet skal kreve MACTE-akkreditering. I et høringssvar sendt inn til Utdanningsdirektoratet som omhandler endringer i forskrift til friskoleloven, våren 2016, presenterer NMF-styret MACTE-akkrediteringen, og ber direktoratet om å pålegge montessoriutdanningsinstitusjoner i Norge slik akkreditering. Dette høringssvaret ble, etter hva jeg erfarer, sendt inn til direktoratet uten at montessoriskolene i Norge hadde sett det på forhånd og gitt sin tilslutning.

Wikipedias definisjon av akkreditering er her interessant:

”Akkreditering er en godkjenning av en fullmakt. Fullmakten godkjenner en rettighet for en person eller en institusjon. Fullmakten kan godkjenne en rett til å være på et spesielt sted, å ha en spesiell stilling eller å kontrollere og tildele en annen rettighet. Akkreditering kan også være en fullmakt til å få penger utbetalt hos tredjemann.”

Ja vel, hva er nå dette annet enn formalistisk svada? Jo, to viktige forhold peker seg ut: 1) Akkrediteringen angir et vertikalt system. Gjennom akkreditering får de på toppen makt og kontroll over dem under. 2) De under må betale mye penger oppover for å bli akkreditert.  Men er dette en kvalitetshevende prosess? Det minner mer om frimureri og pengeutpressing.

Den første norske montessoriskole kom i 1979. Montessori-idealister hadde endelig fått til det de hadde jobbet for i årevis. Det kom etter hvert flere montessoriskoler. Men den store montessoriboomen startet på slutten av 90-tallet med alle de små offentlige skolene som ble nedlagt i distrikts-Norge, som fikk fortsatt liv som montessoriskoler. Jeg ble selv involvert i fenomenet og gjorde et forskningsprosjekt (https://folk.uio.no/cbeck/private%20grendeskoler%2008.htm). Nedlagte offentlige skoler kunne, takket være NMFs den gangen liberale holdning, et enormt dugnadsarbeid i lokalsamfunnene og et privatskoleforlik på Stortinget, fortsette som private montessori-grendeskoler, blant annet med svært lav foreldrebetaling.

Over 60 av de ca. 90 montessoriskolene som finnes i Norge i dag begynte som private grendeskoler. De fleste av disse skolene har god kvalitet og har gitt et godt skoletilbud til barn gjennom mange år. De faglige resultatene er gode og folk er fornøyde. Men få av disse skolene har noen ekstra penger og andre ressurser til å etterleve NMF-styrets nye krav.

Lokaldemokratiet, dugnadene og de små montessoriskolene i bygde-Norge ville fått Maria Montessori til å gråte av glede. Maria Montessoris grunntanke var å lage skoler frie fra statlig tvang og på barnas egne premisser.

Men er styret i NMF nå, med MACTE-akkrediteringen og Montessorilæreplanen som våpen, i ferd med å gjøre montessoriskolene til gjennomkontrollerte, dyre eliteskoler sentralt styrt av en global ledelse, gjennom nasjonale agenter? Vi kan dessverre se konturene av et nytt privat globalt eliteskole-system hvor penger spiller en avgjørende rolle.