10. mar, 2015

Missing: 1351 Oslo-elever

Skoleåret 2012/13 er differensen mellom barn i opplæringspliktigalder bosatt i Oslo og barn i Oslo-skolen 1351. Er denne differansen bare en "teknisk registreringsfeil" eller ser vi store mørketall?

Hver høst gjøres det en vareopptelling i grunnskolen: Hvor mange elever er på skolen og hvor mange mangler vi. Interessante og høyst sprikende tall kommer opp.

For skoleåret 2012/13 ble det meldt om 183 elever som ikke hadde møtt på skolen. Dette blir vurdert som alvorlig. Siden 2005 er 96 foreldrepar politianmeldt ulovlig ikke å ha sendt sine barn på skolen (Aftenposten 21/10-13). Men 96 er da et lavt tall i forhold til antall elever som ikke møter på skolen.

Mye taler for at mørketallene for barn som ikke møter på skolen er mye større, nærmest på en annen skala, enn det som er referert over. Rita Karlsen fra Human Right Service (HRS) skriver i dagens Aftenposten (31/10-13) at HRS har tall fra 2009 som viste at for hele landet var det 3877 barn som ikke hadde møtt på skolen. De antyder at innvandrerbarn sendt på skole i opprinnelseslandet, kunne forklare en god del av dette store tallet.

I Oslo kommune alene var det i 2009 en forskjell på 1340 barn mellom barn som etter folkeregisteret var bosatt i Oslo i opplæringspliktigalder og barn i Oslo-skolen (Oslo-Speilet 1-2 2009, s 18-24).

Jeg har siden 2009 årlig sjekket denne differensen mellom barn som etter folkeregisteret er bosatt i Norge (spesielt Oslo) og barn som er registrert på skolen (GSI) i opplæringspliktig alder. For hele landet samlet er denne forskjellen liten, men i Oslo er den stor. Forskjellen er størst i barneskolen og minst i ungdomsskolen. Denne differensen er for Oslo forholdsvis stabil på 1300 – 1800.

For skoleåret 2012/13 er det for hele landet ingen manglende elever i grunnskolen, men det er 1351 elever i opplæringspliktig alder (6-15 år) færre i Oslo-skolen enn barn i samme alder som er registrert bosatt i Oslo, i følge folkeregisteret.

Jeg og andre har gjort research på disse tallene. Vi har snakket med Statistisk sentralbyrå. Utdanningsdirektoratet, Skoletaten i Oslo og med andre forskere. Forslag til forklaringer på differensen er:

a) Differensen skyldes elevregistrering og folkeregistrering til ulik tid, (henholdsvis 01.09 og 01.01).

b) Nettovirkningen av Oslo-barns bruk av skoler utenfor byen og bruken av Oslo-skoler for barn bosatt i andre kommuner.

c) Tilbud på et annet klassetrinn enn alderen tilsier.

d) Hjemmeundervisning.

e) Barn formelt bosatt i Oslo uten noe registrert grunnskoletilbud, f.eks. innvandrerbarn med opphold i foreldrenes hjemland, osv.

f) Rom-barn og andre reisende barn.

g) Uklar registrering av spesialunderviste elever.

h) Barn med spesielle diagnoser.

Selv om man regner rundhåndet vil summen av antall barn i punktene over ikke utgjøre mer enn noen få hundre. Det er fremdeles 500-100 barn som mangler i Oslo-skolen 2012/13. Hva kan så forklaringen på de manglende barna være?

1)     Det kan være en teknisk/statistisk forklaring på forskjellen mellom dataregistrene (GSI) og folkeregisteret (SSB), spesielt når det gjelder registrering av spesialundervisning. Men hvorfor har det ikke vært mulig å få en slik eventuell forklaring fram på de fire siste årene?

2)     Det kan være at tallene avslører at «uregistrert»-Norge av en størrelsesorden som få vet om. Hvilke barn det er snakk om, det store antallet barn som skal bo i Oslo, men som ikke er registrert på skolen, vet ikke jeg, men det bør avgjort undersøkes nærmere.