10. mar, 2015

Alle små skoler skal vekk

Christian Beck, 12 desember 2014

Dagens skole-ideologi er en generell politisk ideologi: Alt som er stort er bra og alt som er smått er dårlig. Alle grunnskoler med under 30 elever skal nå vekk.

Regjeringen planlegger et kupp i le av den nye privatskoleloven. Alle små skoler, både offentelige og private med mindre enn 30 elever skal fjernes. Dette innebærer at ca 250 skoler i Norge skal vekk. Dette er et erklært mål med loven.

I høringsbrevet fra Kdep påpekes at bare privatskoler med minst 30 elever skal kunne godkjennes. Det påpekes også at en godkjenning av privatskoler, ikke skal kunne opprettholde mange små skoler, hvis kommunen ønsker større skoler (og da færre). Høringsnforslaget (s 16) "..har som konsekvens en videreføring av en skolestruktur som er unødig kostbar med små og sårbare skolefaglige miljøer". Dette innebærer at både private og offentlige grunnskoler med mindre enn 30 elever ønskes vekk.

Små skoler gjør det like bra på store på nasjonale prøver, korrigert for foreldrenes sosiale bakgrunn. Utviklingen går i retning av at mange ønsker små oversiktelige barneskoler. Mye forskning påpeker at små skoler gir god pedagogikk, gode oppvekstbetingelser, gode fellesskap mellom foreldre og skole og bedre muligheter til å bekjempe f eks mobbing, også i byene.

Dette kuppet er bakover-utvikling, representerer gårsdagens "storskala"-ideologi om barneskoler, og må stoppes.